Apakah Oftalmologi


Oftalmologi adalah satu cabang bagi perubatan yang membicarakan mengenai anatomi, fisiologi dan penyakit-penyakit mata. Istilah ahli oftalmologi atau di dalam bahasa inggerisnya, ophthalmologist merujuk kepada seorang pakar di dalam perubatan dan masalah-masalah pembedahan mata. Semenjak ahli oftalmologi melakukan operasi-operasi terhadap mata, mereka dianggap sebagai pakar pembedahan dan perubatan .
Istilah oftalmologi berasal daripada perkataan bahasa inggeris iaitu Ophthalmology, sebenarnya berasal dari akar umbi Yunani iaitu ophthalmos bermaksud mata dan logos bermakna perkataan, fikiran, syarahan; oftalmologi betul-betul bermaksud "sains mata"
sumber : wikipedia
Post a Comment